Przedszkole nr 300
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 300 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 
Przedmiot działalności
Treść

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług oświatowych. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące dla dzieci w wieku przedszkolnym.1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy  - Prawo oświatowe,
a w szczególności:


1) zapewnia opiekę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2) realizuje bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o programy wychowania przedszkolnego;

3) zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

4) organizuje zajęcia dodatkowe, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb
i możliwości rozwojowych dzieci;

5) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole;

6)stwarza  warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci;

7)upowszechnia wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń;

8)podejmuje zadania związane z promocją i ochroną zdrowia oraz rozwojem fizycznym dzieci;

9)kształtuje u dzieci umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;

10) przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;

11) stwarza wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki:

    a) w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;


12) udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

13)umożliwia dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.


2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego jest całościowe wspieranie rozwoju dziecka realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, umożliwiający dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze do prawdy, dobra i piękna w celu osiągniecia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.


3. Zadania przedszkola wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) współdziałanie z rodzicami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

12) kreowanie, wspólne z wyżej wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

13)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

14) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

15) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

17) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
nie dotyczy: 

    a)dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

   b)dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt a) rodzaje niepełnosprawności,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie aktualnych przepisów oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.


4. Wynikające z powyższych celów, zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka i są realizowane w poszczególnych obszarach rozwoju dziecka:

1) fizycznym;

2) społecznym;

3) emocjonalnym;

4) poznawczym.


5. Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.  
 
Wprowadził BZMW/ext.kzawadzka 10-12-2012
Aktualizujący Wegera Izabela 15-06-2018
Zatwierdzający Maliszewska Jolanta 15-06-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2018
Liczba odwiedzin: 837
Rejestr zmian